Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van EmpaTilya zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80448410

Definities

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot afname van één of meer Opleidingsproducten van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer: EmpaTilya, EmpaTilya, gevestigd aan Julianastraat 78, 6707DH Wageningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80448410.

Opleidingsproduct(en): de opleiding, cursus, workshop, lezing of training die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.

Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.

Individuele begeleiding en coaching, inclusief empathie wandelingen en bemiddelingsgesprekken: een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven. Een gesprek tussen twee personen wat tot doel heeft wederzijds begrip valt hier ook onder.

In -company- en maatwerktrajecten: alle Opleidingsproducten die op maat worden aangeboden aan een Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de Opdrachtgever van  Opdrachtnemer. Opdrachtgevers kunnen zijn:

  • Natuurlijke personen die aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer deelnemen via een Open Inschrijving (deelnemers).
  • Ondernemingen die Opdrachtnemer opdracht geven voor het verzorgen van In Company- en Maatwerktrajecten voor personeelsleden en/ of genodigden.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Opdrachtnemer is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Opdrachtnemer zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.EmpaTilya.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden 2 weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

Inschrijvingen

De inschrijving voor een Open Inschrijving geschiedt door middel van een elektronisch inschrijfformulier of per mail. EmpaTilya behoudt zich het recht de locatie te veranderen.  

Tarieven algemeen

Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Opdrachtgever aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer, op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Tarieven In Company- en Maatwerktrajecten, Individuele Begeleiding en Coaching

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Opdrachtnemer zal per deelopdracht overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden tenzij anders is afgesproken in welk geval Opdrachtnemer aan het einde van de opdracht tot declaratie zal overgaan.

Het is Opdrachtnemer toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van Opdrachtnemer in het kader van de opdracht kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Inschakeling derden en vervanging docenten/trainers

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de het Opleidingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van EmpaTilya.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven.

Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van Overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Opdrachtgever te (blijven) informeren over Opleidingsproducten of daaraan gerelateerde informatie.

Persoonsgegevens

Opdrachtnemer gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Opdrachtgever om Opdrachtgever te informeren over Opleidingsproducten.

Opdrachtnemer verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtgever.

Annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de training om welke reden dan ook. EmpaTilya neemt alle schriftelijke annuleringen in behandeling: uw annulering kunt u richten aan Suzanne@EmpaTilya.nl. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

Voor deelnemers geldt een wettelijk bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen deelnemer alsnog kan besluiten van de verbintenis af te zien. Dit dient altijd digitaal of schriftelijk te gebeuren. Bij inschrijvingen binnen 14 dagen voor aanvang van de training geldt de bedenktermijn, deze vervalt op het eerste lesmoment en als de deelnemer eraan heeft deelgenomen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalverplichting daarvan.

Annuleringskosten

Bij annulering door de deelnemer tot uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Je kunt wel iemand anders in jouw plaats mee laten doen indien deze persoon aan de toelatingsverzoeken voldoet.

Verplaatsen van deelname door de cursist

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de (eerste) cursusdag. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is eenmalig mogelijk en alleen in overleg en wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

Annulering of verplaatsing van “In Company” of maatwerktrajecten

Bij annulering of wijziging van In Company- Maatwerktrajecten binnen 2 maanden voor de eigenlijke aanvang van de opdracht worden alle daadwerkelijke door Opdrachtnemer gemaakte en door Opdrachtnemer te specificeren kosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 2 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht aan Opdrachtgever gefactureerd.

Indien voor deelname door Opdrachtnemer kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan Opdrachtnemer worden berekend aan Opdrachtgever gefactureerd.

Eventuele terugbetalingen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever resulterende uit annulering of wijzigingen van de aanvangsdatum worden binnen 60 dagen voldaan door de door Opdrachtnemer.

Overmacht EmpaTilya Open Inschrijvingen

EmpaTilya behoudt zich het recht voor om een Open Inschrijvingen training  te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtssituatie voordoet, zulks ter beoordeling van EmpaTilya, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen.
Wanneer een cursus wordt geannuleerd door EmpaTilya, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursusdatum gepland. In geval van restitutie zal het terug te betalen bedrag binnen 14 dagen aan u zijn overgemaakt. 

Overmacht EmpaTilya In company en maatwerktrajecten.

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 6 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Overmacht deelnemer

Indien zich een overmachtssituatie voordoet aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een overlijden, ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtssituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal EmpaTilya, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In zulks voorkomende gevallen, ter beoordeling van EmpaTilya, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. EmpaTilya kan echter niet worden verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

Vragen

Vragen over de dienstverlening, cursusaanbod of van administratieve aard kunnen per e-mail door Opdrachtgever worden gesteld via het e-mailadres suzanne@EmpaTilya.nl. Opdrachtnemer zal vragen uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk of per e-mail beantwoorden of een bevestiging sturen met daarin de verachtte termijn waarbinnen vraag zal worden beantwoord.

Klachtenprocedure

EmpaTilya hecht veel waarde aan de mening van haar klanten en cursisten. Daarom is het te allen tijde mogelijk respons te geven inzake de trainingen van EmpaTilya. Na afloop van uw cursus ontvangt u een evaluatieformulier, welke wij graag retour zien om onze kwaliteit te verbeteren waar nodig.

Eventuele klachten vernemen wij graag digitaal via het e-mailadres Suzanne@EmpaTilya.nl onder vermelding van Naam, naam bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uw klacht en de plaats en datum waar(op) de training is gevolgd.

Ook beschikt EmpaTilya over een klachtenregeling waarin alles geregeld is omtrent klachten. Deze vormt een onlosmakelijk deel van deze Algemene Voorwaarden en is voor iedereen in te zien op https://empatilya.nl/klachtenregeling/. Een PDF kan op verzoek worden toegezonden.

Wie een Overeenkomst heeft of wil aangaan met EmpaTilya is in geval van een klacht verplicht deze klachtenregeling te hanteren. Iedereen die bij een klacht betrokken is zal zijn volle medewerking geven deze langs de daarin aangegeven wegen op te lossen.

Wie een klacht heeft, probeert deze eerst op te lossen met EmpaTilya. Als dit niet lukt of er zijn redenen waarom dit niet kan staat het de klager vrij een gerechtelijke procedure te starten of de onafhankelijke klachtenfunctionaris om een voor alle partijen bindende uitspraak te vragen. Alle betrokkenen zullen zolang een klacht niet is opgelost er naar derden geen ruchtbaarheid aan geven en met alle gegevens vertrouwelijk omgaan.

Disclaimer

De website van EmpaTilya is met de grootste zorg gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie vermeld wordt. Aan de inhoud van deze website kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen en EmpaTilya is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Opdrachtnemer niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en het cursusmateriaal. Opdrachtnemer en de docenten/trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van deelname aan een Opleidingsproduct.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtnemer is gevestigd