Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen (cursussen of workshops vallen hier ook onder) die EmpaTilya- social change start with connection organiseert. EmpaTilya gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

Annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de training om welke reden dan ook. EmpaTilya neemt alle schriftelijke annuleringen in behandeling: uw annulering kunt u richten aan Suzanne@Empatilya.nl. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

Annuleringskosten

Bij annulering tot uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Je kunt wel iemand anders in jouw plaats mee laten doen indien deze persoon aan de toelatingsverzoeken voldoet.

Verplaatsen van deelname door de cursist

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de (eerste) cursusdag. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is eenmalig mogelijk en alleen in overleg en wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

Annulering of verplaatsing van “In Company” cursussen

In de gevallen waarin EmpaTilya in opdracht van de wederpartij een ‘In Company’ cursus heeft georganiseerd, wordt aan de wederpartij bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt aan de wederpartij € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Er is een mogelijkheid om de cursus naar een andere datum en/of tijdstip te verplaatsen tot 14 werkdagen voor aanvang van de cursus. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van deze verplaatsing worden bij de wederpartij in rekening gebracht.

Restitutie onder voornoemde voorwaarden vindt alleen plaats onder vermelding van debiteurennummer, factuurnummer en het bank- of postbanknummer van de wederpartij.

Overmacht EmpaTilya

EmpaTilya behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtssituatie voordoet, zulks ter beoordeling van EmpaTilya, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen.
Wanneer een cursus wordt geannuleerd door EmpaTilya, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursusdatum gepland.

Overmacht deelnemer

Indien zich een overmachtssituatie voordoet aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een overlijden, ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtssituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal EmpaTilya, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In zulks voorkomende gevallen, ter beoordeling van EmpaTilya, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. EmpaTilya kan echter niet worden verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

Geheim houding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Klachtenprocedure

EmpaTilya hecht veel waarde aan de mening van haar klanten en cursisten. Daarom is het te allen tijde mogelijk respons te geven inzake de trainingen van EmpaTilya. Na afloop van uw cursus ontvangt u een evaluatieformulier, welke wij graag retour zien om onze kwaliteit te verbeteren waar nodig.  

Eventuele klachten vernemen wij graag digitaal via het e-mailadres Suzanne@Empatilya.nl onder vermelding van Naam, naam bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uw klacht en de plaats en datum waar(op) de training is gevolgd.

Disclaimer

De website van EmpaTilya is met de grootste zorg gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie vermeld wordt. Aan de inhoud van deze website kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen en EmpaTilya is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van EmpaTilya.

Extra Informatie: KVK 80448410