Privacy Policy

Doel

Het doel van dit Privacy beleid is om jou, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van je persoonsgegevens door Empatilya. EmpaTilya, gevestigd aan Julianastraat 78, 6707DH Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens:

https://empatilya.nl/

Julianastraat 78, 6707DH Wageningen

+31 6 48 074249

Als je om welke reden dan ook niet akkoord gaat met ons privacy beleid of andere vragen hebt, kun je contact opnemen via Suzanne@Empatilya.nl  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EmpaTilya neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via suzanne@empatilya.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

EmpaTilya verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je het aanmeldformulier voor een training invult:

 • Geselecteerde training
 • Gekozen tarief
 • Voor- en achternaam
 • Adres voor de factuur (straat en huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Hoe je EmpaTilya hebt gevonden, of je eerder een training verbindende communicatie hebt gevolgd en een eventueel bericht

Wanneer je het algemene contactformulier of de inschrijving voor de nieuwsbrief invult verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Het bericht wat je achterlaat

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EmpaTilya verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (als je deze niet meer wilt ontvangen kun je dat ten alle tijden aangeven)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • EmpaTilya verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EmpaTilya bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

EmpaTilya verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EmpaTilya gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van jou nodig hebben voor gebruik van Google Analytics. Als dat moet kan dat nog toegevoegd bij cookies? 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EmpaTilya en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar suzanne@empatilya.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . EmpaTilya wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons